Filtrering

Mange forskjellige filtreringsmetoder benyttes innen vannbehandling. Samlebetegnelsen filtrering brukes om alle prosesser der en blanding av væsker og faste eller oppløste stoffer mekanisk skilles i væske (filtrat) og stoffer. Valg av filtreringsmetode eller flere prosesstrinn bestemmes av kvaliteten på råvannet og kravene til rentvannet (drikke- eller prosessvann). Minimumsstørrelsen på faststoffene som skal holdes tilbake, defineres av filterets separeringsgrense.

Problemstoffer

Problemstoffer som ofte finnes i råvannet:

  • sand, faststoffer, sløringsstoffer og partikler
  • løsnede inkrusteringer fra rørledninger
  • jern, mangan og arsen
  • aggressiv kullsyre
  • pesticider (PBSM) og klorhydrokarboner (CKW)
  • forurensning grunnet resirkulering av vann (for eksempel kondensat-damp-kretsløp)
  • akkumulering på grunn av oppkonsentrering ved resirkulering av vann
  • osv.

Spesielle tilfeller

Filtrering med aktivt kull eller andre adsorptive filtermaterialer (adsorpsjon) og kjemisk avsyring hører også med blant filtreringsmetodene som brukes.

Separeringsgrenser

Oversikten viser filtreringsmetodene og bruksområdene for disse avhengig av separeringsgrensene.

 

Figur separeringsgrenser

Finfiltrering

Ved bruk av drikkevann fra offentlig vannforsyning kan råvannet bli forurenset av rust, sand, løsnede inkrusteringer og andre stoffer gjennom de kilometerlange rørnettene. Disse faststoffene kan filtreres ut med stavfiltre. Stavfiltre egner seg ikke til oppsamling av store mengder skitt. På grunn av avleiringen av faststoffene på filteroverflaten kan differansetrykket stige raskt ved store mengder skitt. Stavfiltre brukes først og fremst som beskyttelsesfiltre.

Grusfiltrering og flerlagsfiltrering

Flerlagsfiltrering

I motsetning til stavfiltrering er grusfiltrering, og spesielt varianten flerlagsfiltrering (filtergrus + hydroantrasitt), en dypfiltrering. Ved flerlagsfiltreringen passerer vannet forskjellige lag filtermateriale med økende finhet i filtreringsretningen. Forurensningsstoffer avleires i forskjellige lag i filteret, avhengig av størrelsen. Flerlagsfiltre kan ta opp større mengder faststoffer. Grusfiltrering eller flerlagsfiltrering brukes spesielt ved behandling av vann fra elver, i forbindelse med flokkulering. Et sedimenteringstrinn er da ofte koblet som et første prosesstrinn før filtreringen. Grus- og flerlagsfiltre rengjøres jevnlig med tilbakespyling.

Informasjonssenter vannbehandling
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt