Personvernerklæring

Navn og kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4 nr. 7 i GDPR (personvernforordningen)
Firma: Hydro-Elektrik GmbH
Adresse: Angelestr. 48/50, 88214 Ravensburg, Tyskland
Telefon: +49 751/6009 - 0
Telefaks: +49 751/6009 - 33 
E-post: info@hydro-elektrik-nospam.de

Personvernombud
Navn: Personvern og privacy | Dieter Grohmann 
Adresse: Beethovenstraße 23, 87435 Kempten, Tyskland
E-post: info@datenschutzprivacy-nospam.de


Sikkerhet for og beskyttelse av dine personopplysninger

Vi anser det som vår førsteprioritet å sørge for at dine oppgitte personopplysninger holdes konfidensielle og beskyttes mot innsyn fra uvedkommende. Derfor viser vi den største omhu og anvender toppmoderne sikkerhetsstandarder for å sikre maksimal beskyttelse av dine personopplysninger.

Som privatrettslig virksomhet er vi underlagt bestemmelsene i den europeiske personvernforordningen (GDPR) og den tyske loven om personvern ("Bundesdatenschutzgesetz", BDSG). Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at forskriftene for personvern følges både av oss og av våre eksterne tjenesteleverandører.


Definisjoner

Lovgivningen krever at personopplysninger behandles på en lovlig måte, i god tro og på en måte som er rimelig for den registrerte ("lovlighet, behandling i god tro, åpenhet"). For å sikre dette informerer vi deg om de enkelte juridiske definisjonene som også brukes i denne personvernerklæringen:

1. Personopplysninger
"Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("den registrerte"); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

2. Behandling
"Behandling" er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

3. Begrensning av behandling
"Begrensning av behandling" er merking av lagrede personopplysninger med det som mål å begrense behandlingen av disse i fremtiden.

4. Profilering
"Profilering" er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

5. Pseudonymisering
"Pseudonymisering" er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

6. Register
"Register" er enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag.

7. Behandlingsansvarlig
"Behandlingsansvarlig" er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

8. Databehandler
"Databehandler" er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

9. Mottaker
"Mottaker" er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; nevnte offentlige myndigheters behandling av slike opplysninger skal være i samsvar med gjeldende regler om vern av personopplysninger i henhold til formålet med behandlingen.

10. Tredjepart
"Tredjepart" er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

11. Samtykke
"Samtykke" fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.


Behandlingens lovlighet

Behandling av personopplysninger kun lovlig dersom det foreligger rettslig grunnlag for behandlingen. Rettslig grunnlag for behandlingen kan især være følgende i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) – f) i GDPR:

a. den registrerte har samtykket i behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål;

b. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse;

c. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige;

d. behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser;

e. behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt;

f. behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.


Informasjon om innsamling av personopplysninger

(1) Nedenfor informerer vi om innsamling av personopplysninger ved bruk av vårt nettsted. Personopplysninger er f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeradferd.

(2) Hvis du kontakter oss på e-post eller via et kontaktskjema på nettstedet, lagrer vi den informasjonen du har oppgitt (din e-postadresse, ev. ditt navn og telefonnummer) for å svare på dine spørsmål. Vi vil slette de opplysninger som fremkommer i denne sammenheng, etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller behandlingen begrenses dersom det foreligger lovfestede oppbevaringsplikter.


Innsamling av personopplysninger ved besøk på vårt nettsted

Ved kun informativ bruk av nettstedet, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, registrerer vi kun de personopplysningene som din nettleser overfører til vår server. Hvis du ønsker å kikke på hjemmesiden vår, samler vi inn følgende data som er teknisk nødvendige for å vise deg nettstedet og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag art. 6 nr. 1 første punktum bokstav f) i GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innholdet i forespørselen (konkret side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Hver overført mengde data
 • Det nettstedet som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystemet og dets grensesnitt
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren
   

Bruk av informasjonskapsler ("cookies")

(1) I tillegg til de ovennevnte dataene lagres informasjonskapsler ("cookies") på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din, tilordnet til den nettleseren du bruker, og de sender bestemt informasjon til den som angir informasjonskapselen. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen. Formålet med dem er å gjøre Internett-tilbudet totalt sett mer brukervennlig og effektivt.

(2) Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis omfang og virkemåte forklares nedenfor:

 • Midlertidige informasjonskapsler (se a.)
 • Faste informasjonskapsler (se b.).

a. Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Et typisk eksempel er øktinformasjonskapsler. Disse lagrer en såkalt økt-ID, og med denne kan forskjellige ulike forespørsler fra nettleseren din tilordnes til samme økt. Dermed gjenkjennes datamaskinen din når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapslene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

b. Faste informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt periode som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

c. Du kan konfigurere nettleserinnstillingene i henhold til dine ønsker og 

avvise tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Såkalte "tredjeparts informasjonskapsler" er informasjonskapsler som er angitt av en tredjepart og dermed ikke egentlig av det nettstedet man befinner seg på for øyeblikket. Vi gjør deg oppmerksom på at du ved å deaktivere informasjonskapsler kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Flere funksjoner og tilbud på vårt nettsted

(1) I tillegg til den rent informative bruken av vårt nettsted tilbyr vi forskjellige tjenester som du kan benytte deg av hvis du er interessert. For å gjøre dette må du som regel oppgi flere personopplysninger som vi bruker for å levere den aktuelle tjenesten. Disse er underlagt de ovennevnte databehandlingsprinsippene.

(2) Vi benytter oss til dels av eksterne tjenesteleverandører for å behandle opplysningene dine. Disse er nøye utvalgt og engasjert av oss, de er bundet av våre instrukser og kontrolleres jevnlig.

(3) Videre kan vi overføre dine personopplysninger til tredjeparter dersom vi tilbyr kampanjer, konkurranser, kontrakter eller lignende tjenester i samarbeid med partnere. Nærmere informasjon om dette får du når du oppgir dine personopplysninger eller i den etterfølgende beskrivelsen av tilbudet.

(4) Dersom våre tjenesteleverandører eller partnere har sitt sete i et land utenfor EØS, informerer vi deg om konsekvensene av dette forholdet i beskrivelsen av tilbudet.


Barn

Vårt tilbud er i utgangspunktet rettet mot voksne. Personer under 18 år bør ikke oppgi noen personopplysninger til oss uten samtykke fra foreldre eller foresatte.


Den registrertes rettigheter

(1) Tilbaketrekning av samtykke
Dersom behandlingen av personopplysningene er basert på at du har gitt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekningen av samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandlingen som er utført frem til tilbaketrekningen på grunnlag av samtykket.

Du kan når som helst henvende deg til oss for å utøve din rett til tilbaketrekning.

(2) Rett til bekreftelse
Du har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Du kan når som helst anmode om en bekreftelse ved å benytte kontaktopplysningene ovenfor.

(3) Rett til innsyn
Dersom personopplysninger behandles, kan du når som helst be om innsyn i personopplysningene og be om følgende informasjon: 

a. formålene med behandlingen;

b. de berørte kategoriene av personopplysninger;

c. mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner;

d. dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden;

e. retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling;

f. retten til å klage til en tilsynsmyndighet;

g. dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra;

h. forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.

Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i GDPR i forbindelse med overføringen. Vi gjør tilgjengelig en kopi av de personopplysningene som behandles. Dersom du anmoder om flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom du inngir anmodningen elektronisk, og med mindre du anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

(4) Rett til retting
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet uten ugrunnet opphold. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

(5) Rett til sletting ("rett til å bli glemt")
Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet uten ugrunnet opphold, og vi skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:

a. Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.

b. Den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) i GDPR, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.

c. Den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i GDPR.

d. Personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.

e. Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt.

f. Personopplysningene er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i GDPR.

Dersom den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysningene og i henhold til nr. 1 har plikt til å slette personopplysningene, skal vedkommende, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at den registrerte har anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger.

Rett til sletting ("rett til å bli glemt") får ikke anvendelse dersom nevnte behandling er nødvendig: 

 • for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt;
 • av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i) og artikkel 9 nr. 3 i GDPR;
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i GDPR i den grad rettigheten nevnt i nr. 1 sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås, eller
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

(6) Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å kreve av oss at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:

a. den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene,

b. behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses;

c. den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men den registrerte har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller

d. den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR i påvente av kontrollen av om hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes.

Dersom behandlingen er blitt begrenset i henhold til de ovennevnte forutsetninger, skal slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandles med den registrertes samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser i Unionen eller en medlemsstat. 

For å utøve retten til å begrense behandlingen kan den registrerte kontakte oss når som helst ved å bruke de kontaktopplysningene som er oppgitt ovenfor. 

(7) Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette, dersom:

a. behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR, og

b. behandlingen utføres automatisk.

Når du utøver din rett til dataportabilitet i henhold til nr. 1, skal du, når det er teknisk mulig, ha rett til å få overført personopplysningene direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen. Utøvelse av rettigheten til dataportabilitet berører ikke retten til sletting ("retten til å bli glemt"). Denne rettigheten får ikke anvendelse på behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

(8) Rett til å protestere
Du skal til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg, og som har grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i GDPR, herunder profilering med grunnlag i nevnte bestemmelser. Den behandlingsansvarlige skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vedkommende kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, skal den registrerte til enhver tid ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som angår vedkommende, til slik markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring. Dersom du protesterer mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, skal personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål.

I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF kan du utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

Dersom personopplysninger behandles for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1, har du, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg selv, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Du kan når som helst utøve retten til å protestere ved å henvende deg til den aktuelle behandlingsansvarlige.

(9) Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering
Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg. Dette får ikke anvendelse dersom avgjørelsen:

a. er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig,

b. er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller

c. er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Den behandlingsansvarlige skal gjennomføre egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

Den registrerte kan når som helst utøve denne retten til å protestere ved å henvende seg til den aktuelle behandlingsansvarlige.

(10) Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, skal du ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, er i strid med denne forordning. 

(11) Rett til et effektivt rettsmiddel overfor en tilsynsmyndighet
Uten at det berører annen administrativ eller ikke-rettslig prøving, har du I henhold til artikkel 77 i GDPR rett til et effektivt rettsmiddel overfor en rettslig bindende avgjørelse som gjelder deg, og som er truffet av en tilsynsmyndighet, dersom du mener at det foreligger et brudd på de rettigheter denne forordningen gir deg, som følge av at dine personopplysninger ikke er behandlet i samsvar med denne forordningen.


Bruk av Matomo 

Se nedenfor


Bruk av plugin-moduler for sosiale medier

Ingen plugin-moduler er inkludert for tiden

Kontaktskjema og kontakt på e-post(1) På vår Internett-side finnes det et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Dersom du benytter deg av denne muligheten, vil de opplysningene du legger inn i inndatamasken, overføres til oss og lagres. Disse opplysningene er:

 • Tiltale (dersom oppgitt)
 • Firma (dersom oppgitt)
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Gate/vei
 • Postnummer
 • Sted
 • Land (dersom oppgitt)
 • Telefon (dersom oppgitt)
 • Faks (dersom oppgitt)
 • E-postadresse
 • Ditt anliggende (dersom oppgitt)
 • Ønske om å kontaktes (dersom oppgitt)

På tidspunktet meldingen sendes, lagres også følgende opplysninger:

 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for innsendelse av skjemaet

I forbindelse med innsendelsesprosessen innhentes ditt samtykke til at opplysningene behandles, og det henvises til denne personvernerklæringen.

Alternativt er det mulig å ta kontakt på den angitte e-postadressen eller med kontaktpersonene ved hjelp av kontaktlenkene. I dette tilfellet lagres de personopplysningene som sendes på e-post (ved kontaktlenkene: navn, e-post og fritekst). Dersom det her dreier seg om opplysninger om kommunikasjonskanaler (f.eks. e-postadresse, telefonnummer), samtykker du også i at vi kan kontakte deg via denne kommunikasjonskanalen for å besvare din henvendelse.

I dette tilfellet vil ikke opplysningene overføres til tredjeparter. Opplysningene brukes utelukkende til behandling av samtalen.

(2) Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene er, dersom brukerens samtykke foreligger, art. 6 nr 1 første punktum bokstav a) i GDPR. Rettslig grunnlag for behandling av de opplysningene som overføres ved sending av e-post, er art. 6 nr 1 første punktum bokstav f) i GDPR. Dersom hensikten med å ta kontakt på e-post er å inngå en kontrakt, er rettslig grunnlag for behandlingen i tillegg art. 6 nr. 1 første punktum bokstav b) i GDPR.

(3) Personopplysningene fra inndatamasken brukes utelukkende til å behandle henvendelsen. Opplysningene fra dine e-post henvendelser vil vi selvsagt kun bruke i samsvar med det formålet du oppgav dem for da du tok kontakt. Dersom du tar kontakt på e-post, vil det også foreligge en berettiget interesse i å behandle opplysningene for å besvare e-posten. De øvrige personopplysningene som behandles under innsendelsesprosessen, brukes for å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å garantere sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

(4) Opplysningene slettes med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Med hensyn til personopplysningene fra inndatamasken for kontaktskjemaet og de personopplysningene som er oversendt på e-post, vil da dette være tilfellet når den aktuelle samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at det gjeldende saksforholdet er endelig avklart. 

(5) Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til at dine personopplysninger behandles. Hvis du tar kontakt med oss på e-post, kan du til enhver tid protestere mot at dine personopplysninger lagres. I et slikt tilfelle kan ikke samtalen fortsettes. Vedrørende tilbaketrekning av samtykke / protest mot lagring ber vi deg kontakte behandlingsansvarlig eller personvernombudet iht. § 1 på e-post eller per post. Alle personopplysninger som er blitt lagret i forbindelse med henvendelsen, vil da slettes.


Overføring av personopplysninger til tredjepart

Inkludering av YouTube-videoer

(1) I vårt online-tilbud har vi lagt inn YouTube-videoer som er lagret på  www.YouTube.com og kan spilles av direkte på vårt nettsted. Alle disse er lagt inn i "forbedret personvernmodus", dvs. at ingen opplysninger om deg som bruker overføres til YouTube dersom du ikke spiller av videoene. Først når du spiller av videoene, skjer det en overføring av de opplysningene som er nevn i nr. 2. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Gjennom besøket på nettstedet mottar YouTube informasjon om at du har gått til den gjeldende undersiden av vårt nettsted.

I denne forbindelse overføres følgende opplysninger

 • Enhetsspesifikk informasjon, for eksempel den maskinvaren som brukes; operativsystemversjon; unik enhets-ID og informasjon om mobilnettverket, inklusive ditt telefonnummer.
 • Loggdata i form av serverlogger. Disse inneholder blant annet detaljer om hvordan tjenestene er blitt brukt, inklusive søk; IP-adresse; maskinvareinnstillinger; nettlesertype; nettleserspråk; dato og klokkeslett for din forespørsel; opprinnelig side; informasjonskapsler som entydig identifiserer din nettleser eller Google-konto
 • Plasseringsrelatert informasjon. Google vil muligens registrere informasjon om din faktiske plassering. Herunder finner vi for eksempel din IP-adresse, dine WLAN-tilgangspunkter eller mobilmaster
 • Nærmere informasjon om de opplysningene som samles inn av Google, INC, finner du under følgende lenke: policies.google.com/privacy

Dette skjer uavhengig av om YouTube har en brukerkonto du er logget på, eller om det ikke finnes noen brukerkonto. Dersom du er logget inn på Google, knyttes opplysningene direkte til din konto.

(2) Det juridiske grunnlaget for behandling av brukernes personlige data er art. 6 par. 1 S.1 lit. f) GDPR.

(3) Formålet med å legge inn videoene er å gjøre nettstedet mer anskuelig for brukeren og å øke nettstedets søkemotorrangering på Google samt referere mer målrettet til våre egenproduserte videoer. YouTube lagrer dine opplysninger som bruksprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovstilpasset utforming av nettstedet. Dette gjøres særlig (selv for brukere som ikke er logget inn) for å produsere behovstilpasset reklame og informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på vårt nettsted.

(4) Dersom du ikke ønsker å knyttes til din profil på YouTube, må du logge deg ut før du aktiverer knappen.

(5) Du har rett til å protestere mot at disse brukerprofilene opprettes, og for å utøve denne retten må du henvende deg til YouTube.

(6) Nærmere informasjon om formålet med og omfanget av YouTubes datainnsamling og behandling finner du i personvernerklæringen. Der får du også nærmere informasjon om dine rettigheter og muligheter for å gjøre innstillinger som beskytter din privatsfære: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Endringer i personvernforordningen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre rutiner angående personvern og forordningen om dette for eventuelt å tilpasse disse til relevante lover eller forskrifter eller for bedre å stemme overens med dine behov. Mulige endringer av våre rutiner angående personvern offentliggjøres tilsvarende på dette stedet. Hold øye med den aktuelle versjonsdatoen (2018/05) i personvernerklæringen.


Databehandler

Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører (databehandlere). Det er inngått en separat databehandleravtale med tjenesteleverandøren for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet.  Vi samarbeider med følgende tjenesteleverandører:

Firma: websedit AG - Internetagentur
Adresse: Seestr. 35, 88214 Ravensburg, Tyskland
Telefon: +49 751 354104-11
Telefaks: +49 751 354104-42
Internett: www.websedit.de

Cookies

Bruk av Matomo Webanalyse

Denne nettsiden bruker Matomo, en åpen kildekode-programvare for statistisk analyse av besøkendes tilgang. Matomo bruker såkalte «cookies», tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden lagres på leverandørens server i Tyskland. IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter behandling og før den lagres. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; Vi vil imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle grad.