Manganfjerning

Mangan kan fjernes nesten fullstendig fra vann gjennom demanganisering. Mangan forekommer ofte sammen med jern i vannet. Manganholdig vann er vanligvis redusert eller oksygenfattig vann, der manganet foreligger oppløst i toverdig form som Mn2+. Mangan er som jern et tungmetall som normalt finnes i jordskorpen som oksid. Ved sig kommer vann med et oksygeninnhold som avtar med tiden gjennom biologiske prosesser, i kontakt med disse oksidene i dypere jordlag. Ved lavt oksygeninnhold blir oksid redusert gjennom redox-prosesser som skjer i jorden, og manganet som da frigjøres, løses opp i vannet. Oksidert mangan danner svarte avleiringer i rørledninger, og dette kan føre til store problemer. Manganfjerning er som avjerning i tillegg til filtrering blant til de aller eldste vannbehandlingsmetodene. Ved manganfjerning oksideres det løselige toverdige manganet med oksygen til uoppløselig manganoksid (brunstein). Den rene manganfjerningen skjer imidlertid ikke så enkelt som avjerningen, for mangan oksideres først etter jern. Ved den klassiske behandlingen med lufting kobles derfor som regel to filtertrinn i serie. I det første trinnet skjer avjerningen, og i det andre manganfjerningen.

Ved alle metodene som er beskrevet under, må det først sørges for en oksygenanrikning – som beskrevet i avsnittet om avjerning.

Biologisk manganfjerning
Metoden med biologisk manganfjerning kan kreve innkjøringstider på inntil 4 måneder. I tillegg til et tilstrekkelig høyt oksygeninnhold må det også foreligge en stabil pH-verdi. Gjennom injeksjon med filtersand fra et fungerende filtertrinn kan innarbeidingstiden for det inerte filtermaterialet forkortes. I tillegg til biologiske prosesser forekommer det også katalytiske effekter i manganfjerningsfiltre.


Katalytisk manganfjerning
Med spesielle katalytisk virkende filtermaterialer kan det også skje en pålitelig manganfjerning - avhengig av manganinnholdet i råvannet - med ett eller to filtertrinn. Den katalytiske manganfjerningen krever høye redox-spenninger, og derfor benyttes ofte dosering av kaliumpermanganat. Materialer som virker katalytisk, benyttes ofte innenfor prosessvannbehandlingen, materialene kan med tiden tape de katalytiske egenskapene slik at virkningen reduseres.


Kjemisk manganfjerning
Ved bruk av ozon kan mangan fjernes i et filtertrinn sammen med jern og eventuelt arsen. Fordelen ved ozonoksideringen er at manganet fjernes helt uten innkjøringstid. Ved ozonering må det imidlertid tas hensyn til at det ved for høy ozondose kan dannes permanganat, og dette vil gi vannet en lilla farging.
Manganfjerningen kan også skje gjennom tilsetning av permanganat. Doseringen krever imidlertid et konstant manganinnhold i råvannet, og dette er i mange tilfeller ikke gitt. På grunn av dette foretrekker vi ozonering.

 

Vi hjelper deg gjerne med dimensjonering av et vannbehandlingsanlegg og med å finne den optimale konfigurasjonen. Spør oss om dette!