Arsenfjerning


Arsen er et sporstoff som også forekommer spesielt i redusert grunnvann (dypvann) i tillegg til jern og mangan. Arsenkontaminasjon av drikkevann forekommer over hele verden. Årsaken er som regel naturlige arsenforekomster: Vannsig løsner arsen fra berget, det forekommer i treverdig form som arsenitt As3+ og i femverdig form som arsenat As5+. Arseninnholdet i råvann kan ha verdier som 0,1 mg/l eller til og med mer.
Vann med høyt arseninnhold (> 0,010 mg/l) må behandles. Små mengder toksisk arsen i drikkevann fører ikke til påvirkning av smaken. Det hopes imidlertid opp i kroppen og fører til snikende forgiftning med forskjellige symptomer, som til slutt vises som svarte flekker på huden og kraftig hornhuddannelse på ekstremiteter. Arsen kan fjernes fra vannet relativt enkelt og sikkert.


Fjerning ved oksidasjon:
Ved bruk av ozon eller andre sterke oksidasjonsmidler kan arsenfjerning skje parallelt med avjerning og manganfjerning i et filtertrinn. Arsenitt oksideres da til arsenat, som holdes tilbake i filteret. Arsen hat en sterk affinitet til jern og avleires på jernhydroksid. Arsenatet fjernes deretter fra filterlaget sammen med jernslam og mangan ved filtertilbakespylingen. Hvis det ikke finnes jern i vannet, kan det være nødvendig med dosering av jernholdige flokkuleringsmidler.


Fjerning ved adsorpsjon:
Ved små mengder kan filtreringen skje ved bruk av adsorberende filtermaterialer, for eksempel granulert jernhydroksid (GEH). Ved denne metoden avleires arsen på GEH-materialet. Men før adsorpsjonen må alt jern og mangan fjernes fra vannet. Adsorpsjonsfiltre kan ikke spyles. Når de er fulle, må materialet skiftes ut komplett. Beregnet levetid for adsorpsjonsfiltre er vanligvis to til tre år.


Fjerning ved utfelling:
En annen mulig metode er utfelling ved dosering av jernsalter før et filtertrinn. Arsen avleires da på jernslammet som ved adsorpsjon. En ulempe ved denne metoden er den store slammengden, som vanligvis krever en omstendelig slambehandling med drenering og pressing.


Fjerning ved omvendt osmose:
Begge formene av arsen kan fjernes fra vannet ved hjelp av omvendt osmose. Denne metoden kan være fornuftig ved behandling av fullavsaltet vann (f.eks. prosessvann). Det må tas hensyn til det høye energiforbruket, den høye spillvannstransporten og inntil 30 % mer vannpumping. I tillegg kreves det kjemiske tilsetningsstoffer.


Vi hjelper deg gjerne med dimensjonering av et vannbehandlingsanlegg og med å finne den optimale konfigurasjonen. Spør oss om dette!