Kompaktfilteranlegg TWK

Oversikt

HYDROZON® drikkevanns kompakte enheter er egnet for nesten alle anvendelsesområder knyttet til drikkevannbehandling med filtrering. Problemorienterte, helautomatiske systemer kan implementeres ved hjelp av modulær design.
Et grovt skille kan gjøres mellom følgende behandlingsprosesser:

Kompakte drikkevannanlegg, TWK

Med våre kompakte drikkevannsanlegg HYDROZON® behandles og desinfiseres svært forskjellige råvann med naturlige metoder og blir til det beste drikkevann. De kompakte drikkevannsanleggene HYDROZON® kan bygges inn i nye systemer, men den kompakte formen gjør at de også kan integreres i eksisterende byggverk. Når vi sammenligner kostnadene (investeringskostnader + driftskostnader), kommer kompakte drikkevannsanlegg HYDROZON® i de fleste tilfeller betraktelig bedre ut enn konvensjonelle anlegg med ozonteknikk.

Anleggsoppbygning

Kompakte drikkevannsanlegg utmerker seg med:

  • modulær oppbygning
  • kompakte enheter med filterkapasitet på 5 til 200 m3/t, mengden kan økes etter ønske ved sammenkobling
  • trenger liten plass
  • driftsteknisk pålitelighet takket være perfeksjonert prosessteknikk, materialer av høy kvalitet og velutprøvd styringsteknologi
  • patentert ozongenerering og blanding i lukket hydraulisk system
  • optimert venturi-/injektorsystem med fullstrømblanding: effektiv tilførsel av ozon eller oksygen (ved ren avjerning)
  • enkel betjening med touchpanel og styringssystem med programmerbar logisk kontroller (PLS), (betjeningen er begrenset til overvåking)

 

Prinsipp

Ved HYDROZON®-metoden skjer drikkevannbehandlingen vanligvis etter følgende prinsipp:
Ved at det tilsettes flokkuleringsmiddel i råvannet optimeres utskillelsen av kolloid-disperse partikler ved bruk av filter. Ozon støtter flokkuleringen og øker dermed filterkapasiteten. Oppløste organiske stoffer mineraliseres med ozon ved oksidasjon, eller spaltes til lavmolekylære, biologisk assimilerbare grupper. Anorganiske forbindelser som jern, mangan, arsen osv. oksideres til filtrerbare komplekser.
Oksidasjonen uten klor hindrer at det dannes tri-halogen-metan (THM) og reduserer potensialet for dannelse av dette. De oksiderte forbindelsene og de flokkulerte kompleksene holdes tilbake i det optimerte flerlagsfilteret.
I filterlagets ozonfrie omgivelser skjer en biologisk oksidering av de assimilerbare gruppene som er spaltet med ozon.
Den avsluttende hygieniseringen av det filtrerte vannet med restozon etter det biologisk aktive flerlagsfilteret eller med UV sikrer hygienen til rentvannet helt frem til forbrukeren. Redox-spenningen, målt i rentvannet etter hygieniseringen, viser behandlingseffekten og gir informasjon om råvannets ozonbehov.

Enheter

HYDROZON® kompakte drikkevannsanlegg tilbys i standardiserte enheter. Større kapasitetsområder oppnås med parallellkobling eller spesiell utforming. For utvidet prosessteknikk kobles anleggene i serie.

Den angitte filterkapasiteten er basert på filterhastighet på 15 m/t. Behandlingsproblematikken i hvert enkelt tilfelle er avgjørende for valg av filterhastighet.
Vi anbefaler derfor å sende en objektspesifikk forespørsel i hvert enkelt tilfelle. Dimensjonene som er oppgitt her, er ikke i noe tilfelle rettslig bindende. Større anlegg dimensjoneres objektspesifikt. Ta kontakt med oss!